EURUSD 05.12.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ

EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.05991-1.05779 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.08111-1.07899. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.03676-1.03464. Nếu tất cả giá cố định dưới vùng kháng cự chính, xu hướng trung hạn sẽ thay đổi thành giảm nhẹ và tất cả vị trí dài sẽ bị đóng.

Khuyến cáo giao dịch:

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên lấy một vị trí dài gần vùng kháng cự chính: 1.03676-1.03464 (230 pip kể từ điểm tối đa hiện tại) qua mô hình vai đầu vai trong khung thời gian tối thiểu M15.

Vùng kháng cự chính được xây dựng từ điểm tối đa hiện tại. Nếu điểm tối đa này thay đổi n pip, vùng cũng nên dịch lên n pip. Tỷ lệ rủi ro-thưởng cho mỗi lệnh nên đạt tối thiểu 1:3.

Tất cả vùng đều dựa trên dữ liệu thị trường tương lai CME.

Chia sẻ tin này:

GOLD 05.12.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ

GOLD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1793.37-1787.67 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1850.37-1844.67. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1751.28-1745.58. Nếu tất cả giá cố định dưới vùng kháng cự chính, xu hướng trung hạn sẽ thay đổi thành giảm nhẹ và tất cả vị trí dài sẽ bị đóng.

Khuyến cáo giao dịch:

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên lấy một vị trí dài gần vùng kháng cự chính: 1751.28-1745.58 (625 pip kể từ điểm tối đa hiện tại) qua mô hình vai đầu vai trong khung thời gian tối thiểu M15.

Vùng kháng cự chính được xây dựng từ điểm tối đa hiện tại. Nếu điểm tối đa này thay đổi n pip, vùng cũng nên dịch lên n pip. Tỷ lệ rủi ro-thưởng cho mỗi lệnh nên đạt tối thiểu 1:3.

Tất cả vùng đều dựa trên dữ liệu thị trường tương lai CME.

Chia sẻ tin này:

BRENT 02.12.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ

BRENT vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 83.924-83.174 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 76.424-75.674. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 89.049-88.299. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự chính, xu hướng trung hạn sẽ thay đổi thành tăng nhẹ và chúng tôi khuyến cáo đóng tất cả vị trí ngắn.

Khuyến cáo giao dịch:

Chúng tôi khuyến cáo lấy một vị trí ngắn gần vùng kháng cự: 89.049-88.299 (825 pip từ điểm tối thiểu hiện tại) qua mô hình vai đầu vai trong khung thời gian tối thiểu M15.

Vùng kháng cự được hình thành từ điểm tối thiểu hiện tại. Nếu điểm tối thiểu này thay đổi n pip, vùng cũng được dịch xuống n pip. Tỷ lệ rủi ro-thưởng cho mỗi lệnh nên đạt tối thiểu 1:3.

Tất cả vùng đều dựa trên dữ liệu thị trường tương lai CME.

Chia sẻ tin này:

NZDUSD 02.12.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ

NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.63654-0.63514 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.65054-0.64914. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.62591-0.62451. Nếu tất cả giá cố định dưới vùng kháng cự chính, xu hướng trung hạn sẽ thay đổi thành giảm nhẹ và tất cả vị trí dài sẽ bị đóng.

Khuyến cáo giao dịch:

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên lấy một vị trí dài gần vùng kháng cự chính: 0.62591-0.62451 (155 pip kể từ điểm tối đa hiện tại) qua mô hình vai đầu vai trong khung thời gian tối thiểu M15.

Vùng kháng cự chính được xây dựng từ điểm tối đa hiện tại. Nếu điểm tối đa này thay đổi n pip, vùng cũng nên dịch lên n pip. Tỷ lệ rủi ro-thưởng cho mỗi lệnh nên đạt tối thiểu 1:3.

Tất cả vùng đều dựa trên dữ liệu thị trường tương lai CME.

Chia sẻ tin này:

EURUSD 01.12.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ

EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.03871-1.03659 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.05991-1.05779. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.02692-1.02480. Nếu tất cả giá cố định dưới vùng kháng cự chính, xu hướng trung hạn sẽ thay đổi thành giảm nhẹ và tất cả vị trí dài sẽ bị đóng.

Khuyến cáo giao dịch:

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên lấy một vị trí dài gần vùng kháng cự chính: 1.02692-1.02480 (230 pip kể từ điểm tối đa hiện tại) qua mô hình vai đầu vai trong khung thời gian tối thiểu M15.

Vùng kháng cự chính được xây dựng từ điểm tối đa hiện tại. Nếu điểm tối đa này thay đổi n pip, vùng cũng nên dịch lên n pip. Tỷ lệ rủi ro-thưởng cho mỗi lệnh nên đạt tối thiểu 1:3.

Tất cả vùng đều dựa trên dữ liệu thị trường tương lai CME.

Chia sẻ tin này:

USDCAD 01.12.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ

USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.36817.136593 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.39101-1.38869. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.34258-1.34042. Nếu tất cả giá cố định dưới vùng kháng cự chính, xu hướng trung hạn sẽ thay đổi thành giảm nhẹ và tất cả vị trí dài sẽ bị đóng.

Khuyến cáo giao dịch:

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên lấy một vị trí dài gần vùng kháng cự chính: 1.34258-1.34042 (240 pip kể từ điểm tối đa hiện tại) qua mô hình vai đầu vai trong khung thời gian tối thiểu M15.

Vùng kháng cự chính được xây dựng từ điểm tối đa hiện tại. Nếu điểm tối đa này thay đổi n pip, vùng cũng nên dịch lên n pip. Tỷ lệ rủi ro-thưởng cho mỗi lệnh nên đạt tối thiểu 1:3.

Tất cả vùng đều dựa trên dữ liệu thị trường tương lai CME.

Chia sẻ tin này:

USDJPY 30.11.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ

USDJPY vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 138.092-137.674 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 134.020-133.626. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 142.415-141.970. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự chính, xu hướng trung hạn sẽ thay đổi thành tăng nhẹ và chúng tôi khuyến cáo đóng tất cả vị trí ngắn.

Khuyến cáo giao dịch:

Chúng tôi khuyến cáo lấy một vị trí ngắn gần vùng kháng cự: 142.415-141.970 (475 pip từ điểm tối thiểu hiện tại) qua mô hình vai đầu vai trong khung thời gian tối thiểu M15.

Vùng kháng cự được hình thành từ điểm tối thiểu hiện tại. Nếu điểm tối thiểu này thay đổi n pip, vùng cũng được dịch xuống n pip. Tỷ lệ rủi ro-thưởng cho mỗi lệnh nên đạt tối thiểu 1:3.

Tất cả vùng đều dựa trên dữ liệu thị trường tương lai CME.

Chia sẻ tin này:

USDCHF 30.11.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ

USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.95800-0.95535 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.93193-0.92942. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.96459-0.96190. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự chính, xu hướng trung hạn sẽ thay đổi thành tăng nhẹ và chúng tôi khuyến cáo đóng tất cả vị trí ngắn.

Khuyến cáo giao dịch:

Chúng tôi khuyến cáo lấy một vị trí ngắn gần vùng kháng cự: 0.96459-0.96190 (290 pip từ điểm tối thiểu hiện tại) qua mô hình vai đầu vai trong khung thời gian tối thiểu M15.

Vùng kháng cự được hình thành từ điểm tối thiểu hiện tại. Nếu điểm tối thiểu này thay đổi n pip, vùng cũng được dịch xuống n pip. Tỷ lệ rủi ro-thưởng cho mỗi lệnh nên đạt tối thiểu 1:3.

Tất cả vùng đều dựa trên dữ liệu thị trường tương lai CME.

Chia sẻ tin này:

GBPUSD 29.11.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ

GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.21894-1.21690 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.23934-1.23730. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.19491-1.19287. Nếu tất cả giá cố định dưới vùng kháng cự chính, xu hướng trung hạn sẽ thay đổi thành giảm nhẹ và tất cả vị trí dài sẽ bị đóng.

Khuyến cáo giao dịch:

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên lấy một vị trí dài gần vùng kháng cự chính: 1.19491-1.19287 (225pip kể từ điểm tối đa hiện tại) qua mô hình vai đầu vai trong khung thời gian tối thiểu M15.

Vùng kháng cự chính được xây dựng từ điểm tối đa hiện tại. Nếu điểm tối đa này thay đổi n pip, vùng cũng nên dịch lên n pip. Tỷ lệ rủi ro-thưởng cho mỗi lệnh nên đạt tối thiểu 1:3.

Tất cả vùng đều dựa trên dữ liệu thị trường tương lai CME.

Chia sẻ tin này:

AUDUSD 29.11.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ

AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.67280-0.67100 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.69080-0.68900. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.66126-0.65946. Nếu tất cả giá cố định dưới vùng kháng cự chính, xu hướng trung hạn sẽ thay đổi thành giảm nhẹ và tất cả vị trí dài sẽ bị đóng.

Khuyến cáo giao dịch:

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên lấy một vị trí dài gần vùng kháng cự chính: 0.66126-0.65946 (200 pip kể từ điểm tối đa hiện tại) qua mô hình vai đầu vai trong khung thời gian tối thiểu M15.

Vùng kháng cự chính được xây dựng từ điểm tối đa hiện tại. Nếu điểm tối đa này thay đổi n pip, vùng cũng nên dịch lên n pip. Tỷ lệ rủi ro-thưởng cho mỗi lệnh nên đạt tối thiểu 1:3.

Tất cả vùng đều dựa trên dữ liệu thị trường tương lai CME.

Chia sẻ tin này: