11 Tháng Bảy 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.67145-0.66960 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.65295-0.65110.

4 Tháng Bảy 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.67145-0.66960 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.65295-0.65110.

27 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.68467-0.68282 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.70317-0.70132. Bất kỳ sự

20 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.68467-0.68282 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.70317-0.70132. Bất kỳ sự

13 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.66617-0.66432 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.68467-0.68282. Bất kỳ sự

6 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.65574-0.65374 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.63574-0.63374.

30 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.65574-0.65374 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.63574-0.63374.

23 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.65574-0.65374 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.63574-0.63374.

16 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.65574-0.65374 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.63574-0.63374.

9 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.65574-0.65374 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.63574-0.63374.