19 Tháng Năm 2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 111.107-109.857 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 123.607-122.357. Bất kỳ sự

12 Tháng Tư 2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BRENT vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 95.043-93.793 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 82.543-81.293.Giá

18 Tháng Ba 2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BRENT vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 93.586-92.336 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 81.086-79.836.

1 Tháng Hai 2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 87.416-86.866 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 92.716-92.186. Bất kỳ sự

25 Tháng Một 2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 87.416-86.866 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 92.716-92.186. Bất kỳ sự

17 Tháng Một 2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 82.116-81.586 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 87.416-86.866. Bất kỳ sự

10 Tháng Một 2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Brent vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 82.116-81.586 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 87.416-86.866. Bất kỳ sự

31 Tháng Mười Hai 2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 76.816-76.286 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 82.116-81.586. Bất kỳ sự

24 Tháng Mười Hai 2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Brent vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 76.816-76.286 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 82.116-81.586. Bất kỳ sự

16 Tháng Mười Hai 2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Brent vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 76.816-76.2860.91244 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 82.116-81.586. Bất kỳ sự