5 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.06707-1.06495 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.04587-1.04375.

1 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.06707-1.06495 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.04587-1.04375.

29 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.06707-1.06495 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.04587-1.04375.

25 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.08827-1.08615 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.06707-1.06495.

22 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.08827-1.08615 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.06707-1.06495.

18 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.09811-1.09599 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.11931-1.11719. Bất kỳ sự

15 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.09811-1.09599 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.11931-1.11719. Bất kỳ sự

11 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.09811-1.09599 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.11931-1.11719. Bất kỳ sự

8 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.09811-1.09599 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.11931-1.11719. Bất kỳ sự

4 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.09811-1.09599 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.11931-1.11719. Bất kỳ sự