5 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.27436-1.26988 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.31916-1.31468. Bất kỳ sự

29 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.27436-1.26988 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.31916-1.31468. Bất kỳ sự

22 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.27436-1.26988 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.31916-1.31468. Bất kỳ sự

15 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.27436-1.26988 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.31916-1.31468. Bất kỳ sự

8 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.27436-1.26988 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.31916-1.31468. Bất kỳ sự

1 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.22956-1.22508 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.27436-1.26988. Bất kỳ sự

24 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.22956-1.22508 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.27436-1.26988. Bất kỳ sự

17 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.22956-1.22508 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.27436-1.26988. Bất kỳ sự

10 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.22956-1.22508 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.27436-1.26988. Bất kỳ sự

3 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.22956-1.22508 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.27436-1.26988. Bất kỳ sự