2 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BRENT vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 73.712-73.042 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 67.012-66.342.

26 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BRENT vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 73.712-73.042 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 67.012-66.342.

19 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BRENT vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 73.712-73.042 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 67.012-66.342.

12 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BRENT vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 73.712-73.042 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 67.012-66.342.

5 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BRENT vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 73.712-73.042 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 67.012-66.342.

28 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BRENT vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 80.412-79.742 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 73.712-73.042.

21 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 84.136-83.466 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 90.836-90.166. Bất kỳ sự

14 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 84.136-83.466 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 90.836-90.166. Bất kỳ sự

7 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 84.136-83.466 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 90.836-90.166. Bất kỳ sự

31 Tháng Ba 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 77.436-76.766 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 84.136-83.466. Bất kỳ sự