31 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.35732-1.35493 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.38323-1.38075. Bất kỳ sự

24 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.35732-1.35493 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.38323-1.38075. Bất kỳ sự

17 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.35732-1.35493 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.38323-1.38075. Bất kỳ sự

10 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.35732-1.35493 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.38323-1.38075. Bất kỳ sự

3 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.35732-1.35493 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.38323-1.38075. Bất kỳ sự

26 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.35732-1.35493 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.38323-1.38075. Bất kỳ sự

19 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.33510-1.33279 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.31095-1.30872.

12 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.36016-1.35776 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.33510-1.33279.

5 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.36016-1.35776 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.33510-1.33279.

29 Tháng Ba 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.37905-1.37658 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.40580-1.40324. Bất kỳ sự