30 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.87855-0.87578 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.85162-0.84901.

23 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.87855-0.87578 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.85162-0.84901.

16 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.87855-0.87578 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.85162-0.84901.

9 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.87855-0.87578 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.85162-0.84901.

2 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.87855-0.87578 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.85162-0.84901.

25 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.87855-0.87578 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.85162-0.84901.

18 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.90724-0.90486 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.87855-0.87578.

11 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.90724-0.90486 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.87855-0.87578.

4 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.90724-0.90486 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.87855-0.87578.

28 Tháng Ba 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.90724-0.90486 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.87855-0.87578.