12 Tháng Bảy 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 141.050-140.456 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 147.218-146.570. Bất kỳ sự

5 Tháng Bảy 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 141.050-140.456 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 147.218-146.570. Bất kỳ sự

28 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 141.050-140.456 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 147.218-146.570. Bất kỳ sự

21 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 141.050-140.456 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 147.218-146.570. Bất kỳ sự

14 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 141.050-140.456 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 147.218-146.570. Bất kỳ sự

7 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 141.050-140.456 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 147.218-146.570. Bất kỳ sự

31 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 141.050-140.456 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 147.218-146.570. Bất kỳ sự

24 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 135.379-134.831 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 141.050-140.456. Bất kỳ sự

17 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 135.379-134.831 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 141.050-140.456. Bất kỳ sự

10 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 135.379-134.831 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 141.050-140.456. Bất kỳ sự