13 Tháng Bảy 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.63625-0.63445 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.65425-0.65245. Bất kỳ sự

6 Tháng Bảy 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.61825-0.61645 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.63625-0.63445. Bất kỳ sự

29 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.61825-0.61645 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.63625-0.63445. Bất kỳ sự

22 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.61825-0.61645 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.63625-0.63445. Bất kỳ sự

15 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.60239-0.60059 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.58439-0.58259.

8 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.60239-0.60059 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.58439-0.58259.

1 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.60239-0.60059 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.58439-0.58259.

25 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.62039-0.61859 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.60239-0.60059.

18 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.63091-0.62911 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.64891-0.64711. Bất kỳ sự

11 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.63091-0.62911 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.64891-0.64711. Bất kỳ sự