1 Tháng Sáu 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.60239-0.60059 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.58439-0.58259.

25 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.62039-0.61859 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.60239-0.60059.

18 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.63091-0.62911 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.64891-0.64711. Bất kỳ sự

11 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.63091-0.62911 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.64891-0.64711. Bất kỳ sự

4 Tháng Năm 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.61992-0.61812 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.60192-0.60012.

27 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.61992-0.61812 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.60192-0.60012.

20 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.62816-0.62636 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.64616-0.64436. Bất kỳ sự

13 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.62816-0.62636 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.64616-0.64436. Bất kỳ sự

6 Tháng Tư 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.62816-0.62636 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.64616-0.64436. Bất kỳ sự

30 Tháng Ba 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.61745-0.61565 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.59945-0.59765.