BTCUSD 14.01.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ

BTCUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 43048.49-42595.23 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 38515.89-38062.63. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 44623.88-44170.62. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự chính, xu hướng trung hạn sẽ thay đổi thành tăng nhẹ và chúng tôi khuyến cáo đóng tất cả vị trí ngắn.

Khuyến cáo giao dịch:

Chúng tôi khuyến cáo lấy một vị trí ngắn gần vùng kháng cự: 44623.88-44170.62 (49850 pip từ điểm tối thiểu hiện tại) qua mô hình vai đầu vai trong khung thời gian tối thiểu M15.

Vùng kháng cự được hình thành từ điểm tối thiểu hiện tại. Nếu điểm tối thiểu này thay đổi n pip, vùng cũng được dịch xuống n pip. Tỷ lệ rủi ro-thưởng cho mỗi lệnh nên đạt tối thiểu 1:3.

Tất cả vùng đều dựa trên dữ liệu thị trường tương lai CME.

Chia sẻ tin này: